BOSPHAERA M. ŻYRKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000676803
Numer REGON: 367251083
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-06-06
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/1826/22/935]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSPHAERA M. ŻYRKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2018-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2017-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBICA ulica UL. RZESZOWSKA nr domu 101A kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2017-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.04.2017 R.2017-05-10 do dziś
219.07.2018R. PREAMBUŁA, PAR. 2, PAR. 8, PAR. 9 UST. 1 B), PAR. 112018-10-18 do dziś
331.01.2022R. PREAMBUŁA, PAR. 2, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 11, PAR. 13, PAR. 14 UST. 3, PAR. 18 UST.22022-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYRKOWSKI2017-05-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-06-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYRKOWSKA2022-06-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-06-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ PRZENOSZĄCYCH KWOTĘ 25.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2022-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYRKOWSKA2022-06-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYRKOWSKI2017-05-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2017-05-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2017-05-10 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-05-10 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-10 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-05-10 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-05-10 do dziś
682 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2017-05-10 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-05-10 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-05-10 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 10.05.2017 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów