TALEBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000676714
Numer REGON: 367229400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-05
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-08-10
Sygnatura akt[RDF/556943/23/711]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALEBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-05-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMIKE@TALEBOOK.IO2017-05-05 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://TALEBOOK.IO/2017-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuTALEBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŁODZI2020-01-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-01-24 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. SUWALSKA nr domu 25 nr lokalu 27 kod pocztowy 93-176 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-01-24 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.05.2017R.2017-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKSIUTA2017-05-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2020-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARSKI2017-05-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PAWEŁ2017-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKSIUTA2017-05-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.10.2018 okres OD 04.05.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
2data złożenia 08.10.2018 okres OD 04.05.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
3data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4data złożenia 31.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-31 do dziś
5data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
6data złożenia 15.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-15 do dziś
7data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-31 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-15 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów