BUS.EXPRESS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000676665
Numer REGON: 367201300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-05
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-11-25
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/13345/19/840]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUS. EXPRESS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYŚL gmina PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2017-05-05 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEMYŚL ulica WYBRZEŻE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II nr domu 20 kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA 2017-05-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUS.EXPRESS@INTERIA.PL2017-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.05.2017R.2017-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMILSKYY2017-05-05 do dziś
2. ImionaMYKHAYLO2017-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500,00 ZŁ2017-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUZYUK2019-11-25 do dziś
2. ImionaOLEG2019-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 187500 ZŁ2019-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2017-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUZYUK2019-11-25 do dziś
2. ImionaOLEG2019-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2017-05-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-05 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-05-05 do dziś
352 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2017-05-05 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-05 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-05-05 do dziś
649 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2017-05-05 do dziś
753 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO)2017-05-05 do dziś
853 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2017-05-05 do dziś
946 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2017-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.09.2018 okres OD 05.02.2017 DO 31.12.20172019-02-01 do dziś
2data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.05.2017 DO 31.12.20172019-02-01 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.05.2017 DO 31.12.20172019-02-01 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów