BUDMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000676594
Numer REGON: 367201435
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-05
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265923/20/869]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2017-05-05 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. P.POR. EMILII GIERCZAK nr domu 13 kod pocztowy 85-791 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2018-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17 KWIETNIA 2017 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, REP. A NR 3381/20172017-05-05 do dziś
219.06.2017R., NOTARIUSZ MAGDALENA SĄDEJ-GIL, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 1464/2017 - ZMIANA § 62018-01-11 do dziś
319.06.2017 R. REP. A NR 1464/2017 NOTARIUSZ MAGDALENA SĄDEJ-GIL KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY ZMIANA § 6 UMOWY2018-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3668663162017-05-05 do dziś
4. Numer KRS0000670171 2017-05-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACZKOWSKA2017-05-05 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-05-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-05-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-05-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2018-12-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego258864,95 ZŁ2018-12-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁOTYCH2017-05-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-05-05 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego248864,95 ZŁ2018-12-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-12-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMOISTNA2017-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3668663162017-05-05 do dziś
4. Numer KRS0000670171 2017-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-05-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-05-05 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2017-05-05 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-05-05 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-05-05 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-05-05 do dziś
646 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2017-05-05 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-05-05 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2018 okres OD 05.05.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2018 okres OD 05.05.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
4data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.05.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 05.05.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów