EXMODUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000676420
Numer REGON: 367216840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-07-03
Sygnatura akt[RDF/310159/21/848]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXMODUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2017-05-08 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. KS. JÓZEFA LONDZINA nr domu 6 nr lokalu 1 kod pocztowy 46-020 poczta OPOLE kraj POLSKA 2017-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.03.2017R. KN M. BRYŁA W OPOLU, REP. A NR 1238/20172017-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYAROVYI2017-05-08 do dziś
2. ImionaTARAS2017-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ2017-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOVGOPOLYI2017-05-08 do dziś
2. ImionaMAKSYM2017-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ2017-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO KAŻDY POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2017-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaYAROVYI2017-05-08 do dziś
2. ImionaTARAS2017-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOVGOPOLYI2017-05-08 do dziś
2. ImionaMAKSYM2017-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2017-05-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2017-05-08 do dziś
246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-05-08 do dziś
346 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2017-05-08 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-05-08 do dziś
546 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-05-08 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-05-08 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-05-08 do dziś
852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2017-05-08 do dziś
945 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2018 okres OD 08.05.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2data złożenia 15.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-15 do dziś
3data złożenia 28.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-28 do dziś
4data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
5data złożenia 03.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.05.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.05.2017 DO 31.12.20172020-12-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-012021-01-08 do dziś