„URTICA” CHOMA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000676329
Numer REGON: 200023704
Numer NIP: 5441461460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[RDF/590371/24/791]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-04-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 200023704 NIP 54414614602017-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„URTICA” CHOMA SPÓŁKA JAWNA2017-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SIEMIATYCKI gmina DROHICZYN miejscowość DROHICZYN2017-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość DROHICZYN ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 12 kod pocztowy 17-312 poczta DROHICZYN kraj POLSKA 2017-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.04.2017 R. - ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ DOSTOSOWUJĄCY FORMĘ UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2017-04-28 do dziś
209.06.2017 R. ZMIENIONO § 2, § 7, § 8, SKREŚLONO § 162017-08-04 do dziś
301.10.2020 R. W § 6 UCHYLONO DOTYCHCZASOWE PUNKTY: 2, 3, 4, DODANO NOWE PUNKTY: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 122020-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-04-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4-6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. ANEKS Z DNIA 14.04.2017 R. DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 11.07.2005 R. I ANEKSU DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 11.11.2005 R. DOSTOSOWUJĄCY FORMĘ UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ - ZAWARTY PRZEZ WSPÓLNIKÓW CZESŁAWA RUDUCHĘ I URSZULĘ PATRYCJĘ OSTOJA-LNISKĄ, PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ APTEKA „URTICA” SPÓŁKA CYWILNA CZESŁAW RUDUCHA, URSZULA PATRYCJA OSTOJA-LNISKA CZESŁAW RUDUCHA NR W EWIDENCJI 50/05 URSZULA PATRYCJA OSTOJA-LNISKA NR W EWIDENCJI 49/052017-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „URTICA” SPÓŁKA CYWILNA CZESŁAW RUDUCHA, URSZULA PATRYCJA OSTOJA-LNISKA2017-08-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-04-28 do dziś
5. Numer REGON2000237042017-04-28 do dziś
6. Numer NIP54414614602017-04-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMA2017-08-04 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2017-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-08-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-08-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-08-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMA2017-08-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-08-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-08-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-08-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2017-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMA2017-08-04 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2017-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMA2017-08-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-04 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-04 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-11-04 do dziś
421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2020-11-04 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-11-04 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-04 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-04 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-11-04 do dziś
962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 28.04.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów