A.K.S. SZKOŁA TECHNICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000676258
Numer REGON: 367200789
Numer NIP: 8551590846
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-05
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/533904/23/472]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.K.S. SZKOŁA TECHNICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŚWINOUJŚCIE gmina ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2017-05-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWINOUJŚCIE ulica UL. FIŃSKA nr domu 9 kod pocztowy 72-602 poczta ŚWINOUJŚCIE kraj POLSKA 2017-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 MARCA 2017 R., REP. A NR 1798/2017, NOTARIUSZ MARCIN POĆWIARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU2017-05-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 CZERWCA 2017 R., REPERTORIUM A NR 692/2017, NOTARIUSZ JOANNA WACHUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIĘDZYZDROJACH - ZMIENIONO §52017-06-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R., REP. A NR 2021/2018, NOTARIUSZ JOANNA WACHUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIĘDZYZDROJACH, ZMIENIONO §5.2018-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„A.K.S. INDUSTRIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3200019252017-05-05 do dziś
4. Numer KRS0000228389 2017-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2017-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-05-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ KWOTY UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).2017-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIAK2021-10-08 do dziś
2. ImionaDAMIAN2021-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 32 B BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA2018-12-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-05-05 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-06-27 do dziś
385 32 D BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA2018-12-17 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-05-05 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-05-05 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-05-05 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-05-05 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.03.2019 okres OD 05.05.2017 DO 31.12.20172019-03-04 do dziś
2data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
5data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
6data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.05.2017 DO 31.12.20172019-03-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.05.2017 DO 31.12.20172019-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów