ART. OF SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000676224
Numer REGON: 367263991
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2017-05-11
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/9143/17/249]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. OF SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica DŁUGA nr domu 68C kod pocztowy 53-633 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.03.2017 R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP. A NR 6074/2017.2017-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaART. OF SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667302552017-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000666665 2017-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECHOWSKI2017-05-11 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-05-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2017-05-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2017-05-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2017-05-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-05-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ART. OF SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaART. OF SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667302552017-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000666665 2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-05-11 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-05-11 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-05-11 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-05-11 do dziś
593 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów