E-MIESZKANIA24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000676103
Numer REGON: 367171846
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/533624/23/55]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaE-MIESZKANIA24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 19 kod pocztowy 50-128 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.04.2017 R.2017-04-28 do dziś
207.02.2020 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK 60, REPERTORIUM A NR 3956/2020 - ZMIENIONO §5, §6 UMOWY SPÓŁKI2020-05-08 do dziś
318.06.2020 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RYNEK 60, REPERTORIUM A NR 12329/2020 - ZMIENIONO §1, §2, §4, §5, §6, §15 UMOWY SPÓŁKI2020-07-24 do dziś
414.09.2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY ADAM BOBIŃSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA TOMASZA KALINOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 16800/2021 - ZMIENIONO PAR. 5 I 6, DODANO UST. 4 DO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2021-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWARA SZMIGIEL2021-12-09 do dziś
2. ImionaPATRYCJA JOANNA2021-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały715 (SIEDEMSET PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.750 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2021-12-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISION2021-12-09 do dziś
2. ImionaADAM2021-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały385 (TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.250 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2021-12-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ2021-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWARA SZMIGIEL2021-12-09 do dziś
2. ImionaPATRYCJA JOANNA2021-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISION2021-12-09 do dziś
2. ImionaADAM2021-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-24 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-07-24 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-24 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-07-24 do dziś
581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-07-24 do dziś
681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2020-07-24 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-07-24 do dziś
881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-07-24 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2018 okres OD 28.04.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
4data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
5data złożenia 24.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
6data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.04.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów