LAA TRANS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000676056
Numer REGON: 367218677
Numer NIP: 6951526791
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-05
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-08-28
Sygnatura akt[RDF/559348/23/515]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAA TRANS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JAWORSKI gmina JAWOR miejscowość JAWOR2017-05-05 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWOR ulica UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO nr domu 3B kod pocztowy 59-400 poczta JAWOR kraj POLSKA 2017-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.03.2017R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MARCIN MARGOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZEMYSŁAWA BAC, SŁUBICE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 169, REP. A NR 2332/2017 AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI2017-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVALON2017-05-05 do dziś
2. ImionaVYACHESLAV2017-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.150,00ZŁ(TRZY TYSIĄCE STO PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2017-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANDLER2017-05-05 do dziś
2. ImionaMAX2017-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00ZŁ(JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2017-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURCEV2022-01-05 do dziś
2. ImionaVADIM2022-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-05-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2017-05-05 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-05-05 do dziś
377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-05 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-05-05 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-05 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-05 do dziś
746 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2017-05-05 do dziś
852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2017-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.12.2019 okres OD 29.03.2017 DO 31.12.20172020-01-30 do dziś
2data złożenia 10.01.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-10 do dziś
3data złożenia 11.01.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-11 do dziś
4data złożenia 28.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-28 do dziś
5data złożenia 28.07.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-28 do dziś
6data złożenia 28.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.03.2017 DO 31.12.20172020-01-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-11 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.03.2017 DO 31.12.20172020-01-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-11 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów