EWPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000676019
Numer REGON: 367163060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-07-22
Sygnatura akt[RDF/227865/20/177]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat STRZELECKI gmina STRZELCE OPOLSKIE miejscowość SZYMISZÓW2017-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SZYMISZÓW ulica UL. MAŁA nr domu 7 kod pocztowy 47-161 poczta SZYMISZÓW kraj POLSKA 2017-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.04.2017R., NOTARIUSZ RADOSŁAW OCHRYMOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, REP. A NR 3306/20172017-04-27 do dziś
209.09.2017R. REP. A NR 6750/2017, KN J. RAMĘDA-PILIP, R. OCHRYMOWICZ W SZCZECINIE, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2018-01-19 do dziś
327.04.2019R. REP. A NR 2667/2019, NOTARIUSZ RADOSŁAW OCHRYMOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA § 3 UST. 2 I 3, § 6 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2019-08-29 do dziś
424.01.2020R. REP. A NR 577/2020, NOTARIUSZ JOANNA RAMĘDA-PILIP, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA RAMĘDA-PILIP, RADOSŁAW OCHRYMOWICZ NOTARIUSZE W SZCZECINIE, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2020-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3666595282017-04-27 do dziś
4. Numer KRS0000658197 2017-04-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2019-08-29 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW STANISŁAW2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-08-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-08-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-08-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.889.091,52 ZŁ2019-08-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.889.091,52 ZŁ2019-08-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-08-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST BOGUSŁAW PŁASKOŃ.2020-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3666595282017-04-27 do dziś
4. Numer KRS0000658197 2017-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-03-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-03-08 do dziś
252 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-03-08 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-03-08 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-03-08 do dziś
578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2018-03-08 do dziś
646 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2018-03-08 do dziś
709 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2018-03-08 do dziś
845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-07-16 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2018 okres OD 27.04.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
2data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
3data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.04.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.04.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów