A.S. CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000675905
Numer REGON: 367169677
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-07-26
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/22120/21/904]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S. CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KOSZYKARSKA nr domu 27B nr lokalu 26 kod pocztowy 30-717 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126-04-2017 R.2017-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONEVSKYI2017-04-28 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2017-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2017-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYZKO2017-04-28 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2017-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2017-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2017-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONEVSKYI2017-04-28 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2017-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYZKO2017-04-28 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2017-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2017-04-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy102 20 POZYSKIWANIE DREWNA2017-04-28 do dziś
241 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-04-28 do dziś
341 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-04-28 do dziś
443 12 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-04-28 do dziś
546 73 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-04-28 do dziś
647 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-04-28 do dziś
768 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2017-04-28 do dziś
878 30 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2020 okres OD 28.04.2017 DO 31.12.20172020-07-02 do dziś
2data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-02 do dziś
3data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.04.2017 DO 31.12.20172020-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów