APTEKA TOMASZEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000675382
Numer REGON: 367131500
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/510921/23/352]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA TOMASZEK SPÓŁKA JAWNA2017-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ŁAŃCUCKI gmina CZARNA miejscowość MEDYNIA GŁOGOWSKA2017-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość MEDYNIA GŁOGOWSKA nr domu 619 kod pocztowy 37-126 poczta MEDYNIA GŁOGOWSKA kraj POLSKA 2017-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.04.2017R.2017-04-25 do dziś
231.01.2022R. - ZMIANA PAR.: 3 I 42022-06-03 do dziś
328.02.2023R. - ZMIANA PAR. :3.32023-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2017-04-25 do dziś
2. ImionaURSZULA2017-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2017-04-25 do dziś
2. ImionaLESŁAW STANISŁAW2017-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2017-04-25 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2017-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ URSZULA TOMASZEK, LESŁAW TOMASZEK.PIOTR TOMASZEK, KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.2022-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2017-04-25 do dziś
2. ImionaURSZULA2017-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2017-04-25 do dziś
2. ImionaLESŁAW STANISŁAW2017-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-04-25 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 25.04.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-20 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów