INT-CARS STANISŁAW GÓRSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000675155
Numer REGON: 181020396
Numer NIP: 8652559186
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-01-18
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/18143/22/171]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINT-CARS STANISŁAW GÓRSKI SPÓŁKA JAWNA2019-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M.RZESZÓW gmina M.RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2019-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. LUBELSKA nr domu 50E kod pocztowy 35-233 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2019-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINT - CARS STANISŁAW GÓRSKI STANISŁAW SOBIŁO SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W RZESZOWIE2017-08-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2017-08-02 do dziś
3. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. LUBELSKA nr domu 50C kod pocztowy 35-233 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2017-08-02 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.04.2017R.2017-04-25 do dziś
229.05.2017 R., ZMIANA PAR.4 POPRZEZ DODANIE PKT 22017-08-02 do dziś
327.11.2018 R.; ZMIENIONO: PAR. 2 UST. 1, 2, PAR. 7 UST. 1, 2; 02.01.2019 R., ZMIENIONO PAR. 32019-02-13 do dziś
413.02.2019R. - DODANO PAR. 8 ZE ZNACZKIEM 12019-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-04-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POD FIRMĄ INT - CARS STANISŁAW GÓRSKI STANISŁAW SOBIŁO SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ INT - CARS STANISŁAW GÓRSKI STANISŁAW SOBIŁO CZESŁAWA GÓRSKA MAŁGORZATA SOBIŁO SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ORAZ DOSTOSOWANIA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI DO PRZEPISÓW O SPÓŁCE JAWNEJ, KTÓRA TO UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 10.04.2017R.2017-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINT - CARS STANISŁAW GÓRSKI STANISŁAW SOBIŁO CZESŁAWA GÓRSKA MAŁGORZATA SOBIŁO SPÓŁKA CYWILNA2017-04-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-04-25 do dziś
5. Numer REGON1810203962017-04-25 do dziś
6. Numer NIP86525591862017-04-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2017-04-25 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA2017-04-25 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA MARIA2017-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2017-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA2017-04-25 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA MARIA2017-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2017-04-25 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGÓRSKI2023-01-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-01-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-04-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-04-25 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-04-25 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-04-25 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-04-25 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-04-25 do dziś
645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-04-25 do dziś
745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-04-25 do dziś
845 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2017-04-25 do dziś
933 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2017-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2018 okres OD 25.04.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
2data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
3data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
4data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
5data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.04.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów