DODENT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000675054
Numer REGON: 366888111
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-03-03
Sygnatura akt[RDF/190442/20/63]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 366888111 NIP 72728124832017-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODENT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 36 kod pocztowy 90-552 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.03.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI NOTARIUSZ KONRAD WIDZISZEWSKI, REP. A NR 1641/20172017-04-24 do dziś
228.04.2017 R., REP. A NR 2262/2017, NOTARIUSZ KONRAD WIDZISZEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA § 7 § 9 UMOWY SPÓŁKI2018-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLECKI2017-04-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2017-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.926 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.300,00 ZŁOTYCH2018-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLECKA NAPORA2018-05-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JULIA2018-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały214 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.700,00 ZŁOTYCH2018-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego107000,00 ZŁ2018-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1102000,00 ZŁ2018-03-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2017-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLECKI2018-05-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2018-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2017-04-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2017-04-24 do dziś
286 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2017-04-24 do dziś
396 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2017-04-24 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-04-24 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM STRONAMI INFORMATYCZNYMI2017-04-24 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-04-24 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-04-24 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2017-04-24 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
2data złożenia 03.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów