APTEKI ŚWIĘTEGO PIOTRA D. ADAMOWICZ, P. MAŚLANKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000675007
Numer REGON: 367116043
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/548366/23/201]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI ŚWIĘTEGO PIOTRA D. ADAMOWICZ, P. MAŚLANKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina GOLCZEWO miejscowość GOLCZEWO2017-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GOLCZEWO ulica UL. ZWYCIĘSTWA nr domu 24 kod pocztowy 72-410 poczta GOLCZEWO kraj POLSKA 2017-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.04.2017 R. AKT NOTARIALNY REP. A 3211/2017, NOTARIUSZ JOANNA RAMĘDA-PILIP, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2017-04-24 do dziś
211.05.2023R. ; REPERTORIUM A NUMER 1310/2023 ; ZASTĘPCA NOTARIALNY ALEKSANDRA CHRZANOWSKACIAŚ, ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZ MAŁGORZATĘ WĘGŁOWSKĄ ; KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO § 3 ; § 8 UMOWY SPÓŁKI, DODANO § 14 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI, USUNIĘTO § 15 UMOWY SPÓŁKI.2023-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMOWICZ2017-04-24 do dziś
2. ImionaBEATA KATARZYNA2017-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-04-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-04-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-04-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej80,00 ZŁ2017-04-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego80,00 ZŁ2017-04-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego80,00 ZŁ2017-04-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-04-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMOWICZ2017-04-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANTONI2017-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-04-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-04-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY W SPÓŁCE JEST CO NAJMNIEJ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH Z NICH, W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE POZOSTAJE JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE ON DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.2017-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMOWICZ2017-04-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANTONI2017-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-24 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-24 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-24 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-04-24 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-24 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-04-24 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-04-24 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-24 do dziś
947 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4data złożenia 27.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
5data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
6data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów