DOKUMEDS, SABIEDRIBA AR IEROBEŽOTU ATBILDIBU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000674967
Numer REGON: 367149025
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-04-27
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/24599/20/303]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2017-04-26 do dziś
3. NazwaDOKUMEDS, SABIEDRIBA AR IEROBEŽOTU ATBILDIBU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2017-04-26 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejDOKUMEDS, SABIEDRIBA AR IEROBEŽOTU ATBILDIBU2017-04-26 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ - LATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRAS; NUMER 400036077692017-04-26 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGŁOTEWSKIE2017-04-26 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-26 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-26 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIŚLANA nr domu 8 nr lokalu 8 kod pocztowy 00-317 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-04-27 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj ŁOTWA jednostka podziału terytorialnego miejscowość RYGA ulica ALOJAS IELA nr domu 6 nr lokalu kod pocztowy LV-1013 poczta ŁOTWA 2017-04-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2017-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKARDS2017-04-26 do dziś
2. ImionaJANIS2017-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASTINŠ2017-04-26 do dziś
2. ImionaRAITIS2017-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaABOLTINA2017-04-26 do dziś
2. ImionaINDRA2017-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoMATUSZEWSKA2017-09-21 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ŁUCJA2017-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-04-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2019 okres OD 26.04.2017 DO 31.12.20172019-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.04.2017 DO 31.12.20172019-05-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów