ASR INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000674882
Numer REGON: 367108836
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-01-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/60042/20/130]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASR INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STRYJEŃSKICH nr domu 15B nr lokalu 85 kod pocztowy 02-791 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.04.2017 R.2017-04-21 do dziś
224.07.2017 R., REP. A NR 4771/2017, NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 4.2017-09-07 do dziś
316.02.2018 R., REP. A NR 920/2018, NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: PARAGRAF 4 I PARAGRAF 14.2018-03-19 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 KWIETNIA 2020 R., REP. A NR 3187/2020, NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONY: § 5, § 6, § 9, § 12, § 152020-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA RUSIECKA2017-04-21 do dziś
2. ImionaAGATA KAROLINA2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały29.995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.999.750 ZŁOTYCH2021-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2021-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2018-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA RUSIECKA2017-10-12 do dziś
2. ImionaAGATA KAROLINA2017-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSIECKI2017-04-21 do dziś
2. ImionaJAKUB2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRUDOL2019-12-06 do dziś
2. ImionaKAMIL ANDRZEJ2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-12-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-09-07 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-09-07 do dziś
343 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-09-07 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-09-07 do dziś
577 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2017-09-07 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-09-07 do dziś
790 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2017-09-07 do dziś
890 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2017-09-07 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2018 okres OD 21.04.2017 DO 31.12.20182018-07-11 do dziś
2data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.04.2017 DO 31.12.20182018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.04.2017 DO 31.12.20182018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów