BUDKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000674635
Numer REGON: 367108345
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-03-25
Sygnatura akt[RDF/282397/21/551]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. PROFESORSKA nr domu 3 kod pocztowy 80-856 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-01-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDKON@ONET.EU2017-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2017R., NOTARIUSZ GRAŻYNA KŁONOWSKA-SZTOLCMAN, REPERTORIUM „A” NR 3400/2017.2017-04-21 do dziś
210.01.2020 R., REPERTORIUM A NR 201/2010, NOTARIUSZ MARTA WIERUCKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARTA WIERUCKA PAWEŁ FORMELLA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO 1C/1A, GDAŃSK, ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI (SIEDZIBA SPÓŁKI).2020-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2017-04-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JULIUSZ2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPKOWSKI2017-04-21 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2017-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, ZAŚ PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDZIE SAMODZIELNIE.2017-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2017-04-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JULIUSZ2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES DO SPRAW REALIZACJI2017-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPKOWSKI2017-04-21 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES DO SPRAW HANDLOWYCH2017-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-04-21 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-04-21 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-04-21 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-04-21 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-04-21 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2017-04-21 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-04-21 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-04-21 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2018 okres OD 21.04.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
2data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.04.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.04.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów