MBM PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000674548
Numer REGON: 367093632
Numer NIP: 5272805536
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-11-05
Sygnatura akt[RDF/360353/21/414]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMBM PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KALINOWEJ ŁĄKI nr domu 61 kod pocztowy 01-934 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119-04-2017 R.2017-04-19 do dziś
217.07.2017, REP.A NR 5463/2017, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELENIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §1, §2, §6, SKREŚLENIE §152017-10-13 do dziś
316.11.2017 R., REP. A NR 90/2017, NOTARIUSZ MARTA TOMICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIA JEGO NOWEGO BRZMIENIA2017-12-18 do dziś
429.12.2017 R., REP. A NR 383/2017, NOTARIUSZ MARTA TOMICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 8 UST. 1, § 92018-03-15 do dziś
503.02.2021 R., REP. A NR 744/2021, NOTARIUSZ ANNA ZEGAROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO § 72021-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWNUK2017-10-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2017-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7003 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350150,00 ZŁOTYCH2018-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-10-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWNUK GVOŽDIAK2018-11-17 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2018-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7003 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350150,00 ZŁOTYCH2018-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZERA2018-11-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA DANUTA2018-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7004 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350200,00 ZŁOTYCH2018-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1050500,00 ZŁ2018-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11045500,00 ZŁ2018-03-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZERA2018-11-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA DANUTA2018-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGVOŽDIAK2018-04-11 do dziś
2. ImionaBRANISLAV2018-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-03-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2021-03-19 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-03-19 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-03-19 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-03-19 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2021-03-19 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-03-19 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-03-19 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-03-19 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3data złożenia 05.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów