BUDOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000674371
Numer REGON: 361325001
Numer NIP: 7252085583
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-04
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-03-12
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/5104/21/65]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. SIEWNA nr domu 15 kod pocztowy 94-250 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.03.2017 R., REPERTORIUM A NR 1259/2017, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2017-05-04 do dziś
214.11.2018 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 6130/2018 - ZMIANA § 5 UST. 22018-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-05-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODSTAWĘ PRZEKSZTAŁCENIA STANOWI UCHWAŁA NR 1 PODJĘTA W DNIU 28.03.2017 R. ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 1252/2017 SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM KABARĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI NA MOCY KTÓREJ WSPÓLNICY SPÓŁKI STUDIO CENTRUM S.C. JAROSŁAW KLUSKA, JAKUB JOŃCA, BUDOVIA SP. Z O.O. POSTANOWILI O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI STUDIO CENTRUM S.C. JAROSŁAW KLUSKA, JAKUB JOŃCA, BUDOVIA SP. Z O.O. W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: BUDOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. 1. JAKUB JOŃCA PESEL: 82100515132, NIP: 8281327753, REGON:100171916 2. JAROSLAW KLUSKA PESEL: 83051616411, NIP: 8281319877, REGON:100108510 3. BUDOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667951, NIP: 7252187645, REGON: 3667808622017-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSTUDIO CENTRUM S.C. JAROSŁAW KLUSKA, JAKUB JOŃCA, BUDOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-05-04 do dziś
5. Numer REGON3613250012017-05-04 do dziś
6. Numer NIP72520855832017-05-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUSKA2017-05-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2017-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-05-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2017-05-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego323.568.52 ZŁ2021-03-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2021-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego161.784,26 ZŁ2021-03-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2021-03-12 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego116.250,00 ZŁOTYCH2018-11-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-11-26 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego45.534,26 ZŁ2017-05-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-05-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667808622017-05-04 do dziś
4. Numer KRS0000667951 2017-05-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ BUDOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OBOWIĄZUJĄCYMI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZU2017-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667808622017-05-04 do dziś
4. Numer KRS0000667951 2017-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-05-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-05-04 do dziś
242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-05-04 do dziś
342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2017-05-04 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-05-04 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-05-04 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-05-04 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-05-04 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-05-04 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2018 okres OD 04.05.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.05.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.05.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów