DO MANH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000674369
Numer REGON: 366818464
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-11-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/62550/20/296]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 366818464 NIP 52527042462017-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDO MANH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FILTROWA nr domu 69 nr lokalu 45 kod pocztowy 02-055 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.03.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA, MAŁGORZATA CUGOWSKA-GRUNWALD NOTARIUSZ, REP. A NR 740/20172017-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDO MANH2017-04-20 do dziś
2. ImionaSANDRA2017-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ2017-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKI2017-04-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2017-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2017-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2017-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDO MANH2017-04-20 do dziś
2. ImionaSANDRA2017-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2017-04-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 20 A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH2017-04-20 do dziś
213 20 B PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH2017-04-20 do dziś
313 20 C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2017-04-20 do dziś
413 20 D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN2017-04-20 do dziś
513 91 Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH2017-04-20 do dziś
613 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2017-04-20 do dziś
713 93 Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW2017-04-20 do dziś
813 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-04-20 do dziś
914 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2017-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.03.2018 okres OD 17.03.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
2data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
3data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.03.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.03.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów