PIKABLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000674206
Numer REGON: 367092006
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-11-16
Sygnatura akt[RDF/269857/20/814]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPIKABLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. LAWENDOWE WZGÓRZE nr domu 36B nr lokalu 5 kod pocztowy 80-175 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.04.2017 R.2017-04-19 do dziś
231.01.2019R., REPERTORIUM A NR 307/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY WIESŁAW TOMASZ GETTER-BĄK ZASTĘPCA NOTARIUSZA KAMIL GOTTER-BĄK, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU PRZY UL. ANDRIOLLEGO 34 LOK.7, 05-400 OTWOCK, ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI2019-03-01 do dziś
318.10.2019R., REP. A NR 9107/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA ORKUSZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ADAMA SUCHTY, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM SUCHTA WARSZAWA, ZMIENIONO §5, §5, §10, §142019-11-28 do dziś
410.01.2020 R., REP. A NR 56/2020, NOTARIUSZ MAREK RUDZIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, §3, §182020-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMOWICZ2019-03-01 do dziś
2. ImionaADAM MARCIN2019-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKA2019-11-28 do dziś
2. ImionaOLGA2019-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ: 1) W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PRZY ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI - UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W POZOSTAŁYCH SPRAWACH - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMOWICZ2019-11-28 do dziś
2. ImionaADAM MARCIN2019-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-28 do dziś
PREZES ZARZĄDU2020-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKA2019-11-28 do dziś
2. ImionaOLGA2019-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.08.2018 okres OD 19.04.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
2data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-23 do dziś
3data złożenia 16.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.04.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.04.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów