TOBACCO OF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000673961
Numer REGON: 366879566
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-02-17
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/1026/21/124]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3668795662017-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTOBACCO OF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GRUDZIĄDZ gmina GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2018-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica UL. CZERWONODWORNA nr domu 19 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2018-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.03.2017R., REP. A NR 2550/2017, NOTARIUSZ TADEUSZ MILAN-SZYMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU, UL. SIKORSKIEGO 382017-04-14 do dziś
205.07.2018R., REP. A NR 7440/2018, NOTARIUSZ TADEUSZ MILAN-SZYMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU, UL. SIKORSKIEGO 38, ZMIENIONO § 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI2018-11-20 do dziś
322.02.2019 R., REP. A NR 522/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA MARCHEWKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MARCHEWKA W WĄBRZEŹNIE, UL.JANA PAWŁA II 10/3, ZMIENIONO TREŚĆ §8 PKT 1 I §9 UMOWY SPÓŁKI.2019-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDALSKA2017-04-14 do dziś
2. ImionaANETTA KATARZYNA2017-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 400000,00 ZŁ2019-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFAŃSKI2019-01-08 do dziś
2. ImionaHENRYK2019-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100000 ZŁ2019-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2019-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1320000,00 ZŁ2019-03-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA ZARZĄD JEDNOOSOBOWY JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2017-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDALSKA2017-04-14 do dziś
2. ImionaANETTA KATARZYNA2017-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2021-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 15 Z UPRAWA TYTONIU2017-04-14 do dziś
201 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2017-04-14 do dziś
301 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2017-04-14 do dziś
412 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-04-14 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-04-14 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-04-14 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-04-14 do dziś
845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-04-14 do dziś
946 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2017-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2018 okres OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów