A-Z DENTAL SPÓŁKA JAWNA ŻAKIEWICZ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000673949
Numer REGON: 200824404
Numer NIP: 5423235167
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-02-02
Sygnatura akt[RDF/467414/23/949]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-04-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 200824404 NIP 54232351672017-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z DENTAL SPÓŁKA JAWNA ŻAKIEWICZ2017-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2017-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. LESZCZYNOWA nr domu 40 nr lokalu 29,30 kod pocztowy 15-811 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2017-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.03.2017 R.2017-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-04-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ A-Z DENTAL SPÓŁKA CYWILNA R. MILEWSKA L. ŻAKIEWICZ W SPÓŁKĘ JAWNĄ UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 14.03.2017 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: 1) RENATA MILEWSKA 2) LUDWIKA ŻAKIEWICZ2017-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA-Z DENTAL SPÓŁKA CYWILNA R. MILEWSKA L. ŻAKIEWICZ2017-04-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-04-13 do dziś
5. Numer REGON2008244042017-04-13 do dziś
6. Numer NIP54232351672017-04-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKA2017-04-13 do dziś
2. ImionaRENATA2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-04-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAKIEWICZ2017-04-13 do dziś
2. ImionaLUDWIKA2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-04-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2017-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKA2017-04-13 do dziś
2. ImionaRENATA2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAKIEWICZ2017-04-13 do dziś
2. ImionaLUDWIKA2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2017-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów