ARTEO DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000673892
Numer REGON: 367060851
Numer NIP: 7543145918
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-02-11
Sygnatura akt[RDF/276896/21/944]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEO DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2017-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. OLESKA nr domu 97H nr lokalu 2 kod pocztowy 45-222 poczta OPOLE kraj POLSKA 2019-03-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ARTEODEVELOPMENT.PL2017-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.03.2017R., NOTARIUSZ JULITA SOBCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁOMIANKACH, REP. A NR 861/20172017-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTEO DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667257512017-04-14 do dziś
4. Numer KRS0000666831 2017-04-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCIAK2017-04-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAROSŁAW2017-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-04-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-04-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.250,00 ZŁ2017-04-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.250,00 ZŁ2017-04-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.250,00 ZŁ2017-04-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-04-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPRZAK2017-04-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2017-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-04-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.250,00 ZŁ2017-04-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.250,00 ZŁ2017-04-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.250,00 ZŁ2017-04-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-04-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ORAZ PROWADZI JEJ SPRAWY SAMODZIELNIE.2017-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTEO DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667257512017-04-14 do dziś
4. Numer KRS0000666831 2017-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-04-14 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-04-14 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-04-14 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-04-14 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-04-14 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-04-14 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-04-14 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-04-14 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2018 okres OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3data złożenia 11.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów