BUDLEX CHODKIEWICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000673771
Numer REGON: 367049306
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-07-15
Sygnatura akt[RDF/317239/21/563]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDLEX CHODKIEWICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2017-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. LUBICKA nr domu 54 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2017-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2017 R.; REP. A NR 3374/2017; NOTARIUSZ RAFAŁ WASILEWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. KOPERNIKA 10; AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI.2017-04-13 do dziś
230.05.2017 R., REP. A NR 6822/2017, NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.PROSTA 32 ZMIANA CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO; 20.07.2017 R., REP. A NR 16368/2017, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL.MOSIĘŻNA 3, ZMIANA §6 UST.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2017-09-12 do dziś
330.10.2017R., REP. A NR 13442/2017, NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA: §5,§6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2017-12-18 do dziś
429.10.2018 R.; REP.A NR 14352/2018; NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA §5; DODANIE §6 PKT.4; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY2018-12-13 do dziś
502.07.2020 R., REP. A NR 1258/2020,ZASTĘPCA NOTARIALNY MAŁGORZATA SOBSTYL ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA MACIEJA WILIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO § 6 UST. 5.2020-08-12 do dziś
611.05.2021 R.; REP.A NR 1017/2021; ZASTĘPCA NOTARIALNY MAŁGORZATA SOBSTYL ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA MACIEJA WILIŃSKIEGO; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; DODANO §6 UST.62021-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINVEST LINE E SPÓŁKA AKCYJNA2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1474385442017-09-12 do dziś
4. Numer KRS0000524571 2017-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały351 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.550,00 ZŁ2018-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIMAGINARIUS CAPITAL MANAGEMENT PTE.LTD.2021-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały351 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.550,00 ZŁ2018-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3647020652017-12-18 do dziś
4. Numer KRS0000622919 2017-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.900,00 ZŁ2018-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego117000,00 ZŁ2018-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMELLEM2017-04-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOŚLACZ2017-09-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ CEZARY2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-12 do dziś
21. NazwiskoOPĘCHOWSKI2017-09-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-12 do dziś
31. NazwiskoRUDNICKI2017-09-12 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MARCIN2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-04-13 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-04-13 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-04-13 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-04-13 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-04-13 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-13 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2018 okres OD 13.04.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.04.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.04.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów