AGRO MTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000673753
Numer REGON: 367062442
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-23
Sygnatura akt[RDF/242421/20/904]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAGRO MTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIAŁA PODLASKA gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA2020-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁA PODLASKA ulica UL. SIDORSKA nr domu 59 kod pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA 2020-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111-04-2017R.2017-04-12 do dziś
229.10.2018R., REP.A NR 5439/2018, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ANETA SLEZAK, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLONA ZOSTAŁA DOTYCHCZASOWA UMOWA SPÓŁKI I PRZYJĘTA NOWA.2018-11-20 do dziś
320.07.2020R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 4960/2020,ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA KAWĘCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODKLASKIEJ, ZMIENIONO:§3 ORAZ §14 UMOWY SPÓŁKI.2020-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIUK2019-09-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2019-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKA2019-09-19 do dziś
2. ImionaJOLANTA2019-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2019-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKA2020-09-03 do dziś
2. ImionaJOLANTA2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIUK2019-09-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2018-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2018-11-20 do dziś
201 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2018-11-20 do dziś
301 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2018-11-20 do dziś
446 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2018-11-20 do dziś
510 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-11-20 do dziś
646 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2018-11-20 do dziś
701 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2018-11-20 do dziś
847 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-20 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2019 okres OD 14.04.2017 DO 31.12.20172019-06-19 do dziś
2data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
3data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.04.2017 DO 31.12.20172019-06-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.04.2017 DO 31.12.20172019-06-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów