BUDOM ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000673722
Numer REGON: 367042327
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-10-30
Sygnatura akt[RDF/268231/20/451]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOM ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina DESZCZNO miejscowość DZIERŻÓW2017-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIERŻÓW nr domu 35 kod pocztowy 66-446 poczta DESZCZNO kraj POLSKA 2017-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.03.2017R. NOTARIUSZ TEODOZJA OSIECKA-MAJCHRZAK,KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NR 1234/2017 - AKT ZAŁOŻYCIELSKI.2017-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRUCHA2017-04-12 do dziś
2. ImionaJACEK MARIAN2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały675 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.500,00 ZŁ.2017-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOROŻKO2017-04-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ROBERT2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały675 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.500,00 ZŁ.2017-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego135000,00 ZŁ2017-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport165000,00 ZŁ2017-06-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-04-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-04-12 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-04-12 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-04-12 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-04-12 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-04-12 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2017-04-12 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-04-12 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-04-12 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2018 okres OD 12.04.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
2data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
3data złożenia 30.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.04.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.12.2019R. NOTARIUSZ ANNA SULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM „A” NR 10131/2019,2020-02-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATORZY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ WSPÓLNIE2020-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPIETRUCHA2020-02-26 do dziś
2. ImionaJACEK MARIAN2020-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-26 do dziś
21. NazwiskoDOROŻKO2020-02-26 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ROBERT2020-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.12.2019R. NOTARIUSZ ANNA SULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM „A” NR 10131/2019,2020-02-26 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów