APTEKA RODZINNA SPÓŁKA JAWNA SZEWC I WSPÓLNICY

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000673590
Numer REGON: 180152919
Numer NIP: 8652443348
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-03-18
Sygnatura akt[RDF/585970/24/861]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-04-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180152919 NIP 86524433482017-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RODZINNA SPÓŁKA JAWNA SZEWC I WSPÓLNICY2017-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA2017-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość STALOWA WOLA ulica UL. OFIAR KATYNIA nr domu 37 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA 2017-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.02.2017 R.2017-04-19 do dziś
229.04.2017 R. ZMIANA UMOWY: - WYKREŚLENIE W CAŁOŚCI UST.3 Z § 5 - ZMIANA § 7 UST.12017-06-07 do dziś
324.05.2021 R., UCHWAŁA NUMER 1 ZMIANA PAR.4 UMOWY2021-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-04-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODJĘCIE UCHWAŁY Z DNIA 06.02.2017 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA RODZINNA S.C. SZEWC DOMINIK, WITEK AGNIESZKA W SPÓŁKĘ JAWNĄ, DOMINIK SZEWC NIP 867-198-68-25, AGNIESZKA WITEK NIP 865-202-16-012017-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA RODZINNA S.C. SZEWC DOMINIK WITEK AGNIESZKA2017-04-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-04-19 do dziś
5. Numer REGON1801529192017-04-19 do dziś
6. Numer NIP86524433482017-04-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWC2017-04-19 do dziś
2. ImionaDOMINIK2017-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWC2018-06-21 do dziś
2. ImionaBEATA2018-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-06-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI2017-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWC2017-06-07 do dziś
2. ImionaBEATA2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWC2017-04-19 do dziś
2. ImionaDOMINIK2017-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2017-04-19 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-04-19 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-19 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-19 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2017-04-19 do dziś
673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2017-04-19 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-12-07 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-07 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 19.04.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-10-24 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-24 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-24 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów