HHP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000673572
Numer REGON: 367047997
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-10-02
Sygnatura akt[RDF/340936/21/253]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHHP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. LUBLINEK nr domu 49 kod pocztowy 93-469 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.03.2017 R. NOTARIUSZ KATARZYNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 820/20172017-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2017-04-13 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ RADOSŁAW2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁOTYCH2017-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKA2017-04-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA DOMINIKA2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH2017-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2017-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2017-04-13 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ RADOSŁAW2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKA2017-04-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA DOMINIKA2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2017-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2017-04-13 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-13 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-04-13 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-04-13 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-04-13 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-04-13 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-04-13 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-04-13 do dziś
986 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2017-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2018 okres OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
3data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
5data złożenia 02.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów