A.M. GÓRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000673490
Numer REGON: 367047721
Numer NIP: 7352870933
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-05-19
Sygnatura akt[RDF/382052/22/636]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M. GÓRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2017-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2017-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY TARG ulica UL. PRZYWODZIE nr domu 11 kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG kraj POLSKA 2017-04-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKINGAGORK@WP.PL2017-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.04.2017 R.2017-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMÓL MORAŃDA2017-04-12 do dziś
2. ImionaAGATA JOANNA2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRKIEWICZ2017-04-12 do dziś
2. ImionaKINGA BARBARA2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁACZNIE Z PROKURENTEM.2017-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMÓL MORAŃDA2017-04-12 do dziś
2. ImionaAGATA JOANNA2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRKIEWICZ2017-04-12 do dziś
2. ImionaKINGA BARBARA2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-04-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-04-12 do dziś
256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-04-12 do dziś
381 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2017-04-12 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 12.04.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów