PANACEUM CANNMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000673102
Numer REGON: 367058305
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-06-05
Sygnatura akt[RDF/296001/21/2]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPANACEUM CANNMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2017-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. MIRECKIEGO nr domu 26B nr lokalu 6 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2017-04-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPANACEUMCANNMED@GMAIL.COM2019-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.02.2017R. NOTARIUSZ IWONA MATERNIAK-ANDRECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 573/2017 23.03.2017R. NOTARIUSZ IWONA MATERNIAK-ANDRECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 1325/2017, ZMIANA §6 I §27 UMOWY2017-04-14 do dziś
204.09.2019R. REP. A NR 3669/2019, NOTARIUSZ IWONA MATERNIAK-ANDRECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. KILIŃSKIEGO 16, ZMIANA §2 I §6 UMOWY SPÓŁKI2019-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALKA2017-04-14 do dziś
2. ImionaKONRAD ŁUKASZ2017-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 240.000,00 ZŁ2017-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALKA2017-04-14 do dziś
2. ImionaKAMILA MAŁGORZATA2017-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ2017-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALKA2019-10-30 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ2019-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2017-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD MAJĄTKIEM SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2017-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALKA2017-04-14 do dziś
2. ImionaKONRAD ŁUKASZ2017-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2019-10-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-30 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-30 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-10-30 do dziś
401 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2019-10-30 do dziś
501 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH2019-10-30 do dziś
621 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2019-10-30 do dziś
710 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2019-10-30 do dziś
820 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2019-10-30 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 17.07.2018 okres OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3data złożenia 18.07.2018 okres OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5data złożenia 17.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-17 do dziś
6data złożenia 05.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 14.04.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów