ASSAY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000673050
Numer REGON: 367027598
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-11-22
Sygnatura akt[RDF/182414/19/778]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSAY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CYBERNETYKI nr domu 19B nr lokalu PIĘTRO 1 kod pocztowy 02-677 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-07-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@ASSAY.PL2017-04-10 do dziś
4. Adres strony internetowejASSAY.PL2017-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.04.2017 R.2017-04-10 do dziś
213.07.2018 R., REP. A NUMER 10970/2018, NOTARIUSZ DARIUSZ KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UCHYLENIE W CAŁOŚCI UMOWY SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU, PRZYJĘTYM PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UDOSTĘPNIANEGO W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM (S24) W DNIU 7 KWIETNIA 2017 R. ORAZ PRZYJĘCIE UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU2018-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLICHEWICZ2017-04-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 700,00 ZŁ2017-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBACKI2017-04-10 do dziś
2. ImionaIWO ROBERT2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 700,00 ZŁ2017-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZYŃSKI2017-04-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 700,00 ZŁ2017-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANIEWSKI2018-10-09 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2018-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650 ZŁ2018-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5750,00 ZŁ2018-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBACKI2018-07-31 do dziś
2. ImionaIWO ROBERT2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLICHEWICZ2017-04-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZYŃSKI2017-04-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2017-04-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2017-04-10 do dziś
230 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2017-04-10 do dziś
328 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-04-10 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-04-10 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-04-10 do dziś
664 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-04-10 do dziś
766 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2017-04-10 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-04-10 do dziś
978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2017-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.10.2019 okres OD 10.04.2017 DO 31.12.20172019-10-28 do dziś
2data złożenia 22.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.04.2017 DO 31.12.20172019-10-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów