FIRMA FENSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000672587
Numer REGON: 340775226
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-07-21
Sygnatura akt[RDF/408886/22/369]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA FENSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2017-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 65 kod pocztowy 85-825 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2017-04-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@FENSTER.BYDGOSZCZ.PL2017-04-07 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://FENSTER.BYDGOSZCZ.PL2017-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 24.03.2017R. SPORZĄDZONA W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA RAFAŁA BARABASZA W BYDGOSZCZY PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 17/2, REPERTORIUM A NR 2846/20172017-04-07 do dziś
224.02.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ W BYDGOSZCZY, REP. A NR 2111/2020,ZMIENIONO § 14 PKT. 3 I § 15 PKT 2 UMOWY2020-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-04-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleAKT NOTARIALNY REP. A NR 2846/2017 Z DNIA 24.03.2017 ROKU SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA ANDRZEJA BARABASZA W BYDGOSZCZY, W KTÓRYM UCHWAŁĄ NR 1 WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWINEJ FIRMY FENSTER SPÓŁKI CYWILNEJ MAREK ANDRZEJ SZCZĘSNY NIP 9531300076, ZBIGNIEW TADEUSZ SZCZĘSNY NIP 5541069282, PIOTR KAROL SZCZĘSNY NIP 9532542120, ŁUKASZ PRZEMYSŁAW SZCZĘSNY NIP 9532473376 DOKONALI PRZEKSZTAŁCENIA FIRMY FENSTER S.C. W FIRMĘ FENSTER SPÓŁKĘ W Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA FENSTER SPÓŁKA CYWILNA2017-04-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-04-07 do dziś
5. Numer REGON3407752262017-04-07 do dziś
6. Numer NIP95326134692017-04-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2017-04-07 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2017-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2017-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2017-04-07 do dziś
2. ImionaPIOTR KAROL2017-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2017-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2017-04-07 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PRZEMYSŁAW2017-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2017-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2017-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2017-04-07 do dziś
2. ImionaPIOTR KAROL2017-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2017-04-07 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PRZEMYSŁAW2017-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2017-04-07 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2017-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2017-04-07 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-04-07 do dziś
333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2017-04-07 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-04-07 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-04-07 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-04-07 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-04-07 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-04-07 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.02.2018 okres OD 10.04.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
2data złożenia 26.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
3data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-28 do dziś
4data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.04.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.04.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów