TANGERINE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000672573
Numer REGON: 366990766
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-11-21
Sygnatura akt[RDF/458615/22/554]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANGERINE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 17/19 nr lokalu 133 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-01-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@TANGERINE.COM.PL2017-04-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TANGERINE.COM.PL2017-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.04.2017 R.2017-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3601975642022-01-12 do dziś
4. Numer KRS0000529769 2022-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2022-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIATKOWSKI2022-01-12 do dziś
2. ImionaBOGDAN ADAM2022-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-04-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-04-05 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-04-05 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-05 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-04-05 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-04-05 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-04-05 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-04-05 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-04-05 do dziś
970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2018 okres OD 05.04.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
3data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
4data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
5data złożenia 21.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.04.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.04.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów