„ASTRAL LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000672492
Numer REGON: 366983890
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-03-25
Sygnatura akt[RDF/100610/19/859]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRAL LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”2017-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-04-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO nr domu 163 kod pocztowy 93-120 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 27 STYCZNIA 2017 ROKU ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM MIECZKOWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP. A NR 1028/20172017-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTRAL LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3606655682017-04-05 do dziś
4. Numer KRS0000541151 2017-04-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2017-04-05 do dziś
2. ImionaEWA HALINA2017-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-04-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-04-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.800,00 ZŁ2017-04-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.800,00 ZŁ2017-04-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.800,00 ZŁ2017-04-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-04-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2017-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTRAL LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3606655682017-04-05 do dziś
4. Numer KRS0000541151 2017-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-05 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-05 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-04-05 do dziś
421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2017-04-05 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-04-05 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-04-05 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-04-05 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-04-05 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.03.2019 okres OD 05.04.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
2data złożenia 23.03.2019 okres OD 05.04.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
3data złożenia 24.03.2019 okres OD 05.04.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
4data złożenia 25.03.2019 okres OD 05.04.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.04.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
2OD 05.04.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
3OD 05.04.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
4OD 05.04.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.04.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
2OD 05.04.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
3OD 05.04.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
4OD 05.04.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów