EWAND ŁĄCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000672350
Numer REGON: 366968287
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[RDF/288747/21/372]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWAND ŁĄCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2017-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina SKOCZÓW miejscowość SKOCZÓW2017-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość SKOCZÓW ulica UL. BIELSKA nr domu 47 kod pocztowy 43-430 poczta SKOCZÓW kraj POLSKA 2017-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.03.2017 R.2017-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄCZYŃSKA2017-04-04 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2017-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄCZYŃSKI2017-04-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄCZYŃSKI2017-04-04 do dziś
2. ImionaDAWID STANISŁAW2017-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-04-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2017-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄCZYŃSKA2017-04-04 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2017-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄCZYŃSKI2017-04-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄCZYŃSKI2017-04-04 do dziś
2. ImionaDAWID STANISŁAW2017-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-04 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-04-04 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-04-04 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-04-04 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-04-04 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-04-04 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-04 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-04-04 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20172019-06-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
3OD 04.04.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów