BON PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000672315
Numer REGON: 367124806
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[RDF/419973/22/255]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBON PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JULIANA SMULIKOWSKIEGO nr domu 4A nr lokalu 16 kod pocztowy 00-389 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBOND101184@YANDEX.COM2017-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.04.2017 R.2017-04-24 do dziś
223.01.2019 R., REPERTORIUM A NR 1693/2019, NOTARIUSZ EWA KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL.GRZEGÓRZECKA NR 105/1; - ZMIANA § 3, § 4.2019-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMPANIIETS2019-04-11 do dziś
2. ImionaMAKSYM2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750,00 ZŁ2020-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMPANIIETS2019-04-11 do dziś
2. ImionaYULIIA2019-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 Z (JEDEN TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2019-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMPANIIETS2019-04-11 do dziś
2. ImionaMAKSYM2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMPANIIETS2019-04-11 do dziś
2. ImionaYULIIA2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2019-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-04-11 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2019-04-11 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-04-11 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-04-11 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-04-11 do dziś
669 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2019-04-11 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-04-11 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-04-11 do dziś
978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2019-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2019 okres OD 24.04.2017 DO 31.12.20172019-07-25 do dziś
2data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
3data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
4data złożenia 10.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-10 do dziś
5data złożenia 12.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.04.2017 DO 31.12.20172019-07-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-10 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.04.2017 DO 31.12.20172019-07-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-10 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów