L.W. WYTWÓRNIA PASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000672247
Numer REGON: 366989728
Numer NIP: 8431616388
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-05-24
Sygnatura akt[RDF/490092/23/200]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL.W. WYTWÓRNIA PASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CZŁUCHOWSKI gmina CZARNE miejscowość WRONKOWO2020-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WRONKOWO nr domu 12 kod pocztowy 77-330 poczta CZARNE kraj POLSKA 2020-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 MARCA 2017 ROKU, NOTARIUSZ ANDRZEJ GBUR, KANCELARIA NOTARIALNA 77-300 CZŁUCHÓW, UL. KRÓLEWSKA 13, REPERTORIUM A NR 645/2017.2017-04-05 do dziś
231.01.2020 R., REPERTORIUM A NR 643/2020, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM DOBOSZ NOTARIUSZ, 77-200 MIASTKO, UL. DWORCOWA 29/10, ZMIANA: PAR. 7 UST. 2, PAR. 3, PAR. 13 UST. 6, DODANO: PAR. 7 UST. 3, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY. 12.02.2020 R., REPERTORIUM A NR 838/2020, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM DOBOSZ NOTARIUSZ, 77-200 MIASTKO, UL. DWORCOWA 29/10, ZMIANA W PAR. 7 UST. 3.2020-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSIKOWSKI2017-04-05 do dziś
2. ImionaLESZEK JAN2017-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.305.000,00 ZŁ2020-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-04-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4305000,00 ZŁ2020-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14300000,00 ZŁ2020-04-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, BEZ OGRANICZEŃ, NATOMIAST INNY CZŁONEK ZARZĄDU - DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.2020-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZĄSZCZ2020-04-22 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2020-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSIKOWSKI2017-04-05 do dziś
2. ImionaLESZEK JAN2017-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2017-04-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2017-04-05 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2017-04-05 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-04-05 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-04-05 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-04-05 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-04-05 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-04-05 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-04-05 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2017-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.08.2018 okres OD 05.04.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
2data złożenia 27.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
3data złożenia 09.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
4data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
5data złożenia 26.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-26 do dziś
6data złożenia 24.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.04.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-26 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.04.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-26 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów