ASR-MED MALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000672145
Numer REGON: 260701971
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-08-05
Sygnatura akt[RDF/231123/20/58]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-04-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 260701971 NIP 66421312442017-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASR-MED MALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA2017-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STARACHOWICKI gmina STARACHOWICE miejscowość STARACHOWICE2018-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość STARACHOWICE ulica UL. NOWOWIEJSKA nr domu 19 kod pocztowy 27-200 poczta STARACHOWICE kraj POLSKA 2018-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuASR-MED MALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W BRZEZINACH2017-04-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina MORAWICA miejscowość BRZEZINY2017-04-20 do dziś
3. Adresmiejscowość BRZEZINY ulica UL. CHĘCIŃSKA nr domu 176A kod pocztowy 26-026 poczta MORAWICA kraj POLSKA 2017-04-20 do dziś
21. Firma oddziałuASR-MED MALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W MĄCHOCICACH KAPITULNYCH2017-04-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina MASŁÓW miejscowość MĄCHOCICE KAPITULNE2017-04-20 do dziś
3. Adresmiejscowość MĄCHOCICE KAPITULNE ulica UL. SZKOLNA nr domu 11 kod pocztowy 26-001 poczta MASŁÓW kraj POLSKA 2018-11-20 do dziś
31. Firma oddziałuASR-MED MALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W STARACHOWICACH2018-11-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STARACHOWICKI gmina STARACHOWICE miejscowość STARACHOWICE2017-06-12 do dziś
3. Adresmiejscowość STARACHOWICE ulica ALEJA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II nr domu 20 kod pocztowy 27-200 poczta STARACHOWICE kraj POLSKA 2019-02-01 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.03.2017 R. - DATA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2017-04-20 do dziś
208.08.2017 R. - ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: PREAMBUŁĘ UMOWY ORAZ § 4, § 22 UMOWY.2018-01-15 do dziś
311.10.2018 R. - ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 2, § 9, § 10, § 11, § 13, § 14 UST. 1, § 19.2018-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-04-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale15.03.2017 R. - UCHWAŁA NR 1/2017 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ ASR-MED SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ, PODJĘTA JEDNOMYŚLNIE PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ASR-MED SPÓŁKA CYWILNA. 1. SYLWIA LUCIŃSKA, NIP 6642086868,WPIS DO CEIDG 2. ANNA MACIEJCZAK, NIP 664201 0233, WPIS DO CEIDG 3. RADOSŁAW MALINOWSKI, NIP 6641 996456, WPIS DO CEIDG2017-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASR-MED SPÓŁKA CYWILNA2017-04-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-04-20 do dziś
5. Numer REGON2607019712017-04-20 do dziś
6. Numer NIP66421312442017-04-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJCZAK2017-04-20 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2017-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKI2017-04-20 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2017-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2017-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKI2017-04-20 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2017-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJCZAK2017-04-20 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2017-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-04-20 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-20 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 20.04.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów