INTEGRA IUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-06-02 godz. 15:12:14
Numer KRS: 0000672100
Numer REGON: 366959390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/15890/22/67]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA IUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. GDAŃSKA nr domu 126/128 kod pocztowy 90-520 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-09-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejIUSINTEGRA@GMAIL.COM2017-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.03.2017 R.2017-04-04 do dziś
204.03.2022 R. ZMIENIONO: § 1, § 4, § 5, § 6 I § 15 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY.2022-06-06 do dziś
309.06.2022 R. ZMIENIONO: § 1, § 3, § 5, § 6 I § 15 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY.2022-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEZUHLYI2022-06-06 do dziś
2. ImionaMAKSYM2022-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2022-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARYNYCH2022-06-06 do dziś
2. ImionaNATALIIA2022-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2022-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARYNYCH2022-06-06 do dziś
2. ImionaNATALIIA2022-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEZUHLYI2022-06-06 do dziś
2. ImionaMAKSYM2022-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-06-06 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2022-06-06 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-06-06 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-06-06 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2022-06-06 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2022-06-06 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-06-06 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-06-06 do dziś
978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2022-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2020 okres OD 04.04.2017 DO 31.12.20172020-07-28 do dziś
2data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-28 do dziś
3data złożenia 04.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-04 do dziś
4data złożenia 04.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-04 do dziś
5data złożenia 04.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.04.2017 DO 31.12.20172020-07-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-04 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-04 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.04.2017 DO 31.12.20172020-07-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-04 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-04 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów