GRZYWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000671940
Numer REGON: 366978340
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-05-30
Sygnatura akt[RDF/116585/19/212]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZYWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIECIECHOWSKA nr domu 1 nr lokalu 28 kod pocztowy 01-928 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-04-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@GRZYWPOL.PL2017-04-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GRZYWPOL.PL2017-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12 MARCA 2017 ROKU, NOTARIUSZ ADAM BANASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1273/2017;2017-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWACZEWSKA2017-04-04 do dziś
2. ImionaMAGDALENA SYLWIA2017-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-04-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-04-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-04-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁOTYCH2017-04-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁOTYCH2017-04-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁOTYCH2017-04-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-04-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3653751832017-04-04 do dziś
4. Numer KRS0000636006 2017-04-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ GRZYWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PREZES ZARZĄDU SŁAWOMIR GRZYWACZEWSKI.2017-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3653751832017-04-04 do dziś
4. Numer KRS0000636006 2017-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2017-04-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-04-04 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-04-04 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-04-04 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-04-04 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-04-04 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-04-04 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-04-04 do dziś
849 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2017-04-04 do dziś
952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2018 okres OD 04.04.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.04.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów