BORUCKI I DŁUGOSZ RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000671910
Numer REGON: 122818789
Numer NIP: 9452173175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-09-18
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/27339/18/411]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2017-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORUCKI I DŁUGOSZ RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA2017-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. GRZEGÓRZECKA nr domu 78 nr lokalu 7 kod pocztowy 31-559 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-04-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKANCELARIA@BDGLEGAL.PL2017-04-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BDGLEGAL.PL2017-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.03.2017 R.2017-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-04-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ BORUCKI I DŁUGOSZ RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA CYWILNA PROWADZONEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW: JAROSŁAWA BORUCKIEGO, REGON 122744810 I TOMASZA DŁUGOSZA, REGON 122748126 NA PODSTAWIE ART.551§2 K.S.H. ORAZ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ Z DNIA 17.03.2017 R., OBJĘTEJ PROTOKOŁEM SPRZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA MAGOLANA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2979/2017.2017-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBORUCKI I DŁUGOSZ RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA CYWILNA2017-04-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-04-03 do dziś
5. Numer REGON1228187892017-04-03 do dziś
6. Numer NIP94521731752017-04-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoBORUCKI2017-04-03 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MAREK2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-03 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK2017-04-03 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-09-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-09-18 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-03 do dziś
2
1. NazwiskoDŁUGOSZ2017-04-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-03 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK2017-04-03 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-04-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-04-03 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 ZŁ LICZONEJ DLA DANEJ CZYNNOŚCI LUB ŁĄCZNIE DLA WIELU CZYNNOŚCI ZE SOBĄ POWIĄZANYCH. W PRZYPADKU, GDY ŚWIADCZENIE LUB ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI MA CHARAKTER OKRESOWY, PODSTAWĄ OKREŚLENIA POWYŻSZEJ WARTOŚCI JEST SUMA ŚWIADCZEŃ SPÓŁKI ZA OKRES JEDNEGO ROKU. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ OBAJ PARTNERZY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2017-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUCKI2017-04-03 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MAREK2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁUGOSZ2017-04-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2017-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 03.04.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów