EXDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000671693
Numer REGON: 366939162
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2018-07-22
Sygnatura akt[RDF/629987/18/382]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina NIEPORĘT miejscowość JÓZEFÓW2017-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość JÓZEFÓW ulica UL. LEŚNA nr domu 80A kod pocztowy 05-119 poczta JÓZEFÓW kraj POLSKA 2017-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2017 R., NOTARIUSZ WOJCIECH WYPYCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1195/20172017-03-31 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN. 17.10.2017R., REP. A NR 5319/2017, NOTARIUSZ WOJCIECH WYPYCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2017-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2017-03-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2017-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500 ZŁ2017-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATHE2017-03-31 do dziś
2. ImionaJACEK ZBIGNIEW2017-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500 ZŁ2017-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2017-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATHE2017-03-31 do dziś
2. ImionaJACEK ZBIGNIEW2017-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2017-03-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2017-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-03-31 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-03-31 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-03-31 do dziś
446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2017-03-31 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-03-31 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-03-31 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-03-31 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-03-31 do dziś
981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2017-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 31.03.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 17.07.2018 okres OD 31.03.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3data złożenia 18.07.2018 okres OD 31.03.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.03.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 31.03.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 31.03.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów