ASTRONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000671449
Numer REGON: 366920145
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-08-18
Sygnatura akt[RDF/233607/20/910]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 270 kod pocztowy 90-361 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.03.2017 R.2017-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTRONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3666694612017-03-30 do dziś
4. Numer KRS0000666149 2017-03-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNICKI2017-03-30 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2017-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁOTYCH2017-03-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego31 500,00 ZŁOTYCH2017-03-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego31 500,00 ZŁOTYCH2017-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTCZAK2017-03-30 do dziś
2. ImionaDOROTA SYLWIA2017-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁOTYCH2017-03-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego31 500,00 ZŁOTYCH2017-03-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego31 500,00 ZŁOTYCH2017-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTRONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3666694612017-03-30 do dziś
4. Numer KRS0000666149 2017-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2017-03-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-03-30 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-03-30 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-03-30 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-03-30 do dziś
561 TELEKOMUNIKACJA2017-03-30 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-03-30 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2017-03-30 do dziś
885 EDUKACJA2017-03-30 do dziś
995 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2017-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.12.2018 okres OD 30.03.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
2data złożenia 10.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.03.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów