„HEX - WOJCIECH FILARSKI SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000671408
Numer REGON: 022509175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2017-03-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/7315/17/148]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-03-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 022509175 NIP 89822089002017-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEX - WOJCIECH FILARSKI SPÓŁKA JAWNA”2017-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWA DUBOIS nr domu 33/35 nr lokalu 33/35B kod pocztowy 50-207 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-03-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHEX.WROCLAW@GMAIL.COM2017-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.09.2016 R.2017-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-03-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA MOCY ART. 26 PAR. 4 KSH DOKONANE PRZEZ JAKUBA PISKORKA I WOJCIECHA FILARSKIEGO - WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ HEX-JAKUB PISKOREK, WOJCIECH FILARSKI O NUMERZE REGON 022509175, NIP 8982208900; DNIA 70.09.2016; WPISANYCH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM (NIP): JAKUB PISKOREK - 8982208857; WOJCIECH FILARSKI - 6762457907.2017-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHEX - JAKUB PISKOREK, WOJCIECH FILARSKI SPÓŁKA CYWILNA2017-03-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-03-31 do dziś
5. Numer REGON0225091752017-03-31 do dziś
6. Numer NIP89822089002017-03-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKOREK2017-03-31 do dziś
2. ImionaJAKUB BOGUSŁAW2017-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-03-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILARSKI2017-03-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH BŁAŻEJ2017-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-03-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2017-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKOREK2017-03-31 do dziś
2. ImionaJAKUB BOGUSŁAW2017-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILARSKI2017-03-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH BŁAŻEJ2017-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów