BUDHAUS RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000671191
Numer REGON: 366906398
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-07-22
Sygnatura akt[RDF/319157/21/670]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDHAUS RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI miejscowość RĄBIEŃ AB2017-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość RĄBIEŃ AB ulica UL. KRZYWA nr domu 18 kod pocztowy 95-070 poczta RĄBIEŃ AB kraj POLSKA 2017-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.02.2017 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 826/20172017-03-29 do dziś
28.10.2018 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 5278/2018 - ZMIANA § 4, § 5 UST. 1, § 6 UST. 2, § 12.2018-11-20 do dziś
315 LIPCA 2019 R., REPERTORIUM A NR 3534/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA §3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2019-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŚ2017-03-29 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW ROBERT2017-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-03-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.500,00 ZŁ2017-03-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.500,00 ZŁ2017-03-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.500,00 ZŁ2017-03-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-03-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDHAUS RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667687952017-03-29 do dziś
4. Numer KRS0000667471 2017-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDACJA ŻACZEK2018-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3813776722018-11-20 do dziś
4. Numer KRS0000750144 2018-11-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-11-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2018-11-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2018-11-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OBOWIĄZUJĄCYMI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA.2017-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDHAUS RM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667687952017-03-29 do dziś
4. Numer KRS0000667471 2017-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-03-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-03-29 do dziś
235 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2017-03-29 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-03-29 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-03-29 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-03-29 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-03-29 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-03-29 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-03-29 do dziś
901 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH2019-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2018 okres OD 29.03.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
3data złożenia 14.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-14 do dziś
4data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.03.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.03.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów