HIGH TECH MEDICAL SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000670203
Numer REGON: 366890303
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[RDF/252768/20/838]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2017-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH TECH MEDICAL SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2019-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat STRZELECKI gmina STRZELCE OPOLSKIE miejscowość STRZELCE OPOLSKIE2017-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZELCE OPOLSKIE ulica UL. OKRĘŻNA nr domu 41 kod pocztowy 47-100 poczta STRZELCE OPOLSKIE kraj POLSKA 2017-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.12.2016R. NOTARIUSZ AGATA ŁAKOTA-GĄTARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, REP. A NR 8189/20162017-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-28 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2017-03-28 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2017-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2017-03-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10002017-03-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2017-03-28 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego25000,00 ZŁ2017-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2017-03-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002017-03-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-03-28 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2017-03-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZYPOWSKA2017-03-28 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA IWONA2017-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-28 do dziś
21. NazwiskoKARCZ2017-03-28 do dziś
2. ImionaJAN ADAM2017-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-28 do dziś
31. NazwiskoSCHUHMANN2017-03-28 do dziś
2. ImionaPETRA2017-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2017-03-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-03-28 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-03-28 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-28 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-03-28 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-28 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-03-28 do dziś
746 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2017-03-28 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-03-28 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2018 okres OD 28.03.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 30.06.20192020-10-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 28.03.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.03.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 28.03.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 30.06.20192020-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.03.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 30.06.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 10/07/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 09.07.2018R. W SPRAWIE OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁKI, REP. A NR 8441/2018, NOTARIUSZ BARBARA ZABIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH, 09.07.20182019-01-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2019-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZ SOCHA2019-01-24 do dziś
2. ImionaIWONA LIDIA2019-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 10/07/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 09.07.2018R. W SPRAWIE OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁKI, REP. A NR 8441/2018, NOTARIUSZ BARBARA ZABIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH, 09.07.20182019-01-24 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów