BPS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000669962
Numer REGON: 366873977
Numer NIP: 9662110844
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-08-12
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/8764/21/810]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina BORNE SULINOWO miejscowość KOMORZE2021-08-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KOMORZE nr domu 2 kod pocztowy 78-445 poczta BORNE SULINOWO kraj POLSKA 2021-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.03.2017 R.2017-03-24 do dziś
202.06.2021 R. W KN MONIKI MANIKOWSKIEJ W SZCZECINIE, REP. A NR 4085/2021 ZMIENIONO § 3, § 5, § 13 UST. 2 I 3, DODANO W § 11 UST. 3-7. 09.07.2021 R. W KN DOBROSŁAWY ANNY KUNIEWICZ W SZCZECINIE, ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA MIGDALSKA, REP. A NR 4153/2021 ZMIENIONO § 6.2021-08-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKIJ2017-03-24 do dziś
2. ImionaMAREK2017-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALICZYŃSKI2021-08-12 do dziś
2. ImionaADAM KRZYSZTOF2021-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2021-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKIJ2017-03-24 do dziś
2. ImionaMAREK2017-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-03-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-03-24 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-03-24 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-03-24 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-03-24 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-03-24 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-03-24 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów